UserName :
Password :


-- ประกาศ --
แจ้งเลื่อนรายงานการประเมินผล
ตนเองรอบ 3 เดือนผ่านระบบ e-SAR
ของสำนักงาน ก.พ.ร. ออกไปก่อน
โดยจะแจ้งให้ทราบต่อไป