UserName :
Password :


-- ประกาศ --
สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งเลื่อนระยะเวลาการรายงานผลการประเมินตนเอง ผ่านระบบ e-SAR รอบ 12 เดือน ทั้งนี้
ส่วนราชการ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด สามารถเข้ารายงานผลการประเมินตนเองได้ เฉพาะวันที่กำหนดเท่านั้น (1 วัน) รายละเอียดดูตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดกำหนดการของส่วนราชการ
ดาวน์โหลดกำหนดการของจังหวัด