UserName :
Password :


-- ประกาศ --
ส่วนราชการ : ขณะนี้ระบบรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบฯ ตามข้อสังเกตของส่วนราชการ ดังนั้น ส่วนราชการจะสามารถเข้าไปรายงานผลการประเมินตนเองฯ รอบ 9 เดือน ได้ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม จนถึง 31 สิงหาคม 2557

จังหวัด : สามารถรายงานผลการประเมินตนเองฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2557