UserName :
Password :


-- ประกาศ --
ขอแจ้งขยายระยะเวลาการรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-SAR)
จากภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เป็นภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2557