UserName :
Password :
-- ประกาศ --
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.พ.ร. ไม่สามารถเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ที่สำนักงานได้ ทางเจ้าหน้าที่ได้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวที่ศูนย์ราชการ ณ.แจ้งวัฒนะ
ถ้าส่วนราชการมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อได้ที่

ส่วนราชการ
1. คุณดารารัตน์ โฆษิตพิพัฒน์ เบอร์โทร 089-850-7100
2. คุณนฤมล ติยะแสงทอง เบอร์โทร 089-125-1008
3. คุณสุภลักษณ์ ขัมภรัตน์ เบอร์โทร 081-266-6334
จังหวัด
1. คุณผัสสพร นภาวรรณ เบอร์โทร 090-973-5959