UserName :
Password :


-- ประกาศ --
แจ้งเลื่อนระยะเวลาให้ส่วนราชการและจังหวัดรายงานการประเมิน
ผลตนเอง (Self Assessment Report) รอบ 6 เดือน
(1 ต.ค. 57 - 31 มี.ค. 58) ผ่านระบบ e-SAR
จากเดิมระหว่างวันที่ 1-30 เม.ย. 58 เป็น ระหว่างวันที่ 1-30 พ.ค. 58
ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดส่ง Username/Password ไปให้กับส่วนราชการ
และจังหวัดต่อไป